Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 april 2015, dels senast torsdagen den 16 april 2015 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 16 april 2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB, Box 2174,
550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller via e-post till info@sensys.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.sensys.se.

Förslag till dagordning

1.           Öppnande

2.           Val av ordförande vid stämman

3.           Upprättande och godkännande av röstlängd

4.           Godkännande av dagordning

5.           Val av justeringsman

6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8.           Verkställande direktörens anförande

9.           Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

10.         Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

13.         Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

14.         Val av styrelse och styrelseordförande

15.         Val av revisorer

16.         Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17.         Beslut om utseende av valberedning

18.         Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)

Valberedningen, som utsetts i enlighet med den procedur som beslutades av förra årets årsstämma, och som har bestått av Tomas Klevbo (ordförande, utsedd av Danske Capital), Gunilla Nyström (utsedd av AMF Fonder), Jan Johansson (utsedd av Inger Bergstrand), Per Wall samt Gunnar Jardelöv, har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12 – 15:

Ordförande vid stämman: Gunnar Jardelöv 

Styrelseledamöter: omval av Karin Ahl, Gunnar Jardelöv, Helena Nordman-Knutsson, Ingemar Skogö och Claes Ödman. Torbjörn Sandberg avgår ur styrelsen för att istället gå in som VD för bolaget.

Styrelseordförande: omval av Gunnar Jardelöv

Vice styrelseordförande: nyval av Claes Ödman

Styrelsearvode: 790 000 kr, att fördelas med 225 000 kr till styrelsens ordförande, 175 000 kr till styrelsens vice ordförande och med 130 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till styrelseledamot får efter överenskommelse med Sensys Traffic faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Sensys Traffic åstadkoms.

Revisorer: omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som huvudansvarig revisor

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.sensys.se.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)

Valberedningen har lämnat ett förslag avseende tillsättning av valberedning samt beträffande valberedningens uppgifter. Förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sensys.se.

Dokumentation

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sensys.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Sensys Traffic AB finns totalt 541 234 314 aktier, vilka berättigar till lika många röster.

Jönköping i mars 2015

Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)

 

Ladda ner dokument:

 

​ Fullmakt

 

​ Kallelse

 

​ Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen

 

​ Valberedningens förslag

 

​ Förslag till riktlinjer för rörlig ersättning

 

​ Ersättning ledande befattningshavare

 

​ Pressmeddelande

 

​ Protokoll