Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 10 april 2013, dels senast onsdagen den 10 april 2013 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 10 april 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB, Box 2174, 550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller via e-post till info@sensys.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.sensys.se.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av Sten K Johnson, Lars-Gunnar Berntsson, Jan Ahnberg och Jan Johansson, har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12 – 15:
Ordförande vid stämman: Peter Svensson
Styrelseledamöter: omval av Peter Svensson, Jeanette Jakobsson, Gunnar Jardelöw, Anders Norling, Torbjörn Sandberg, Ingemar Skogö och Claes Ödman
Styrelseordförande: omval av Peter Svensson
Styrelsearvode: 560 000 kr, att fördelas med 110 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till styrelseledamot får efter överenskommelse med Sensys Traffic faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Sensys Traffic åstadkoms.
Revisorer: omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som huvudansvarig revisor
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.sensys.se.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Aktieägaren Danske Capital SE har föreslagit att årsstämman utser en valberedning bestående av fyra ledamöter. Till ledamöter i valberedningen har föreslagits Andre Vatsgar, Lars-Gunnar Berntsson, Jan Johansson och Anders Bergstrand. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

Dokumentation
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sensys.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Sensys Traffic AB finns totalt 479 837 886 aktier, vilka berättigar till lika många röster.


Jönköping i mars 2013


Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)

 

Ladda ner dokument:

 

​ Fullmakt

 

​ Pressmeddelande

 

​ Protokoll Årstämma

 

​ Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen

 

​ Styrelsens utvärdering av ersättning till  ledande befattningshavare

 

​ Valberedningens yttrande