Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 18 april 2011, dels senast måndagen den 18 april 2011 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd måndagen den 18 april 2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB, Box 2174, 550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller via e-post till info@sensys.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.sensys.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)

Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, som bestått att Sten K Johnson, Lars Gunnar Berntsson Jan Ahnberg och Jan Johansson, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Peter Svensson
Styrelseledamöter: omval av Peter Svensson, Jeanette Jakobsson, Anders Norling och Ivan Rylander. Nyval av Ingemar Skogö och Claes Ödman.
Styrelseordförande: Peter Svensson
Styrelsearvode: 390.000 kr, att fördelas med 90.000 kr till styrelsens ordförande och med 60.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.sensys.se.

Valberedningens förslag beträffande revisorer och revisorsarvode var ej klart vid denna kallelses utfärdande. Förslagen kommer att meddelas genom separat pressmeddelande så snart de är klara.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)

Aktieägaren Sten K Johnson har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av tre ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter i valberedningen har föreslagits Sten K Johnson, Lars-Gunnar Berntsson, Jan Ahnberg och Jan Johansson.

Dokumentation

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sensys.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Sensys Traffic AB finns totalt 287 902 734 aktier, vilka berättigar till lika många röster.

Jönköping i mars 2011

Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)

 

Ladda ner dokument:

 

​ Fullmakt

 

​ Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

 

​ Valberedningens yttrande