Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 23 april 2010, dels senast fredagen den 23 april 2010 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 23 april 2010. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB, Box 2174, 550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller via e-post till info@sensystraffic.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran.


Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, som bestått att Sten K Johnson, Lars Gunnar Berntsson och Jan Ahnberg, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Peter Svensson
Styrelseledamöter: omval av Peter Svensson, Jan Bengtsson, Anders Norling och Ivan Rylander samt nyval av Jeanette Jakobsson
Styrelseordförande: Peter Svensson
Styrelsearvode: 330.000 kr, att fördelas med 90.000 kr till styrelsens ordförande och med 60.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.sensystraffic.se.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att § 10 i bolagsordningen ändras till att lyda:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.”

Styrelsen föreslår vidare att ett beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, vilken innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av tre ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit Sten K Johnson, Lars-Gunnar Berntsson och Jan Ahnberg.

Dokumentation
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sensystraffic.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I Sensys Traffic AB finns totalt 215.927.051 aktier, vilka berättigar till lika många röster.


Jönköping i mars 2010

Ladda ner dokument:

​  Protokoll årsstämma 2010