(Siffror 2015 inkluderar Gatso Beheer BV från augusti)

RESULTATRÄKNING 2019 IFRS 16 2019 utan
IFRS 19
2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 406 325 0 406 325 380 349 293 094 436 607 397 825
Rörelsens kostnader -430 717 893 -431 610 -379 760 -346 762 -459 848 -349 122
Rörelseresultat -24 392 893 -25 285 589 -53 657 -23 241 48 703
Finansiella poster -3 137 -1 606 -1 531 -1 685 -10 552 -6 724 -1 422
Resultat före skatt -27 529 -713 -26 816 -1 096 -64 209 -29 965 47 281
Inkomstskatt 12 418 0 12 418 -1 376 3 470 5 581 -6 352
Årets resultat/
Totalresultat
-15 111 -713 -14 398 -2 472 -60 733 -24 384 40 929
               
BALANSRÄKNING 2019 IFRS 16 2019 utan IFRS 16 2018 2017 2016 2015
Anläggningstillgångar 456 830 32 735 424 095 404 160 403 596 449 635 462 413
Omsättningstillgångar 249 047 0 249 047 227 502 220 671 159 848 313 144
Summa tillgångar 705 877 32 735 673 143 631 662 624 267 609 483 775 557
Eget kapital 448 854 -713 449 567 454 796 421 179 386 623 387 352
Långfristiga skulder 76 901 23 109 65 756 67 949 87 111 116 025 147 366
Kortfristiga skulder 180 122 10 339 169 784 108 917 115 977 106 835 240 839
Summa eget kapital och skulder 705 877 32 735 685 107 631 662 624 267 609 483 775 557
               
DATA PER AKTIE 2019 IFRS 16 2019 utan IFRS 16 2018 2017 2016 2015
Resultat per aktie 31 dec (kr) -0,02 0 -0,02 0,00 -0,07 -0,04 0,07
Eget kapital per aktie (kr) 0,52 0 0,52 0,53 0,50 0,59 0,59
Utdelning per aktie (kr) 0 0 0 0 0 0 0
Aktiekurs 31 dec (kr) 1,36 - 1,36 1,82 1,53 1,41 3,61
P/E-tal Neg Neg Neg Neg Neg Neg 51,6
Antal aktier vid periodens slut före full konvertering, tusen 860 024 - 860 024 860 024 844 914 657 155 657 155
Antal aktier vid periodens slut efter full konvertering, tusen 860 024 - 860 024 860 024 844 914 657 155 657 155
Antal aktier i genomsnitt under perioden före full konvertering, tusen 860 024 - 860 024 848 691 673 102 657 155 589 826

 

NYCKELTAL 2019 2018 2017 2016 2015
EBITDA 28 567 37 562 -14 757 25 347 75 651
Justerat EBITDA 28 567 37 562 -14 757 29 446 75 651
Bruttomarginal, % 35,7 42,5 39,6 33,6 41,7
Rörelsemarginal, % Neg 0 Neg Neg 12,2
Nettomarginal, % Neg 0 Neg Neg 10,3
Soliditet, % 63,4 71,8 67,3 63,4 49,9
Räntabilitet på eget kapital, % Neg Neg Neg Neg 15,5
Räntebärande skulder 129 378 58 891 82 353 99 174 214 665
Nettoräntebärande skulder 77 022 -17 716 23 422 67 531 97 301
Nettoskuld -24 543 17 527 26 099 -39 130 -1 183
Årets kassaflöde -3 740 49 307 -39 250 88 418 71 317
Orderingång 561 940 480 284 348 918 199 858 292 408
Medelantal heltidsanställda 202 162 154 151 178

 

Definitioner av nyckeltal

Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar och amorteringar  i procent av årets nettoomsättning.
Nettomarginal Resultat efter skatt i procent av årets nettoomsättning.
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Riskbärande kapital Justerat eget kapital samt uppskjutna skatteskulder så kallade obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.
Nettoskuldsättning Kortfristig skuld plus långfristig skuld minus likvida medel.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Justerat EBITDA Justerade EBITDA-siffror gäller EBITDA med justering för 2016. 
Följande effekter har justerats för;
- förändringsprogram -16 025
- tilläggsköpeskilling   11 926

 

FEMÅRSÖVERSIKT MODERBOLAG 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 7 981 6 041 6 276 118 749 190 284
Resultat före skatt 5 175 -773 -14 422 -17 207 38 543
Summa tillgångar 499 000 502 440 502 766 496 907 569 848
Medelantal heltidsanställda 1 1 1 35 40