(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

RESULTATRÄKNING 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 380 349 293 094 436 607 397 825 160 580
Rörelsens kostnader -379 760 -347 869 -459 848 -349 122 -126 027
Rörelseresultat 589 -54 764 -23 241 48 703 34 553
Finansiella poster -1 685 -10 552 -6 724 -1 422 517
Resultat före skatt -1 096 -65 316 -29 965 47 281 35 070
Inkomstskatt -1 376 3 470 5 581 -6 352 -7 776
Årets resultat/Totalresultat -2 472 -61 846 -24 384 40 929 27 294
           
BALANSRÄKNING 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 404 160 403 596 449 635 462 413 42 798
Omsättningstillgångar 227 502 220 671 159 848 313 144 135 323
Summa tillgångar 631 662 624 267 609 483 775 557 178 121
Eget kapital 453 689 420 072 386 623 387 352 141 264
Långfristiga skulder 67 949 87 111 116 025 147 366 2 221
Kortfristiga skulder 110 024 117 084 106 835 240 839 36 636
Summa eget kapital och skulder 631 662 624 267 609 483 775 557 178 121
           
DATA PER AKTIE 2018 2017 2016 2015 2014
Resultat per aktie 30/12, SEK 0,00 -0,07 -0,04 0,07 0,05
Eget kapital per aktie, SEK 0,53 0,50 0,59 0,59 0,26
Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0 0
Börskurs 30/12, SEK 1,82 1,53 1,41 3,61 0,81
P/E tal Neg Neg Neg 51,6 16,2
Antal aktier vid periodens slut före full konvertering 1), tusen 860 024 844 914 657 155 657 155 541 234
Antal aktier vid periodens slutefter full konvertering 1), tusen 860 024 844 914 657 155 657 155 541 234
Antal aktier i snitt under periodenföre full konvertering 1), tusen 848 691 673 102 657 155 589 826 541 234

1) För att underlätta jämförelse mellan olika år har antalet aktier vid varje periods slut korrigerats för att ta hänsyn till genomförda delningar och fondemissioner.

 

NYCKELTAL 2018 2017 2016 2015 2014
EBITDA 37 562 -15 864 25 347 75 651 35 419
Justerat EBITDA 37 562 -15 864 29 446 75 651 35 419
Bruttomarginal, % 42,5 39,6 33,6 41,7 49,4
Rörelsemarginal, % 0 Neg Neg 12,2 21,6
Nettomarginal, % 0 Neg Neg 10,3 21,5
Soliditet, % 71,8 67,3 63,4 49,9 79
Räntabilitet på eget kapital, % Neg Neg Neg 15,5 21,3
Räntebärande skulder 58 891 82 353 99 174 214 665 0
Nettoskuld -17 716 23 422 67 531 97 301 N/A
Årets kassaflöde 17 527 26 099 -39 130 -1 183 31 290
Orderingång 480 284 348 918 199 858 292 408 166 243
Medelantal anställda 162 154 151 178 40

 

Definitioner av nyckeltal

Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar i procent av årets nettoomsättning.
Nettomarginal Resultat efter skatt i procent av årets nettoomsättning.
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Riskbärande kapital Justerat eget kapital plus uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.
Nettoskuldsättning Kortfristig skuld plus långfristig skuld minus likvida medel.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Justerat EBITDA Justerade EBITDA-siffror gäller EBITDA med justering för 2016. 
Följande effekter har justerats för;
- förändringsprogram -16 025
- tilläggsköpeskilling   11 926

 

FEMÅRSÖVERSIKT MODERBOLAG 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 6 041 6 276 118 749 190 284 160 580
Resultat före skatt -9 780 -14 422 -17 207 38 543 35 070
Summa tillgångar 493 492 502 766 496 907 569 848 178 121
Medelantal anställda 1 1 35 40 40