RESULTATRÄKNING 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 436 607 397 825 160 580 62 467 41 000
Rörelsens kostnader -459 848 -349 122 -126 027 -73 123 -82 492
Rörelseresultat -23 241 48 703 34 553 -10 656 -41 492
Finansiella poster -6 724 -1 422 517 133 121
Resultat före skatt -29 965 47 281 35 070 -10 523 -41 371
Inkomstskatt 5 581 -6 352 -7 776 0 -1 776
Årets resultat/Totalresultat -24 384 40 929 27 294 -10 523 -43 147
           
BALANSRÄKNING 2016 2015 2014 2013 2012
Anläggningstillgångar 449 635 462 413 42 848 49 265 39 394
Omsättningstillgångar 159 848 313 144 135 273 95 347 69 723
Summa tillgångar 609 483 775 557 178 121 144 612 109 117
Eget kapital 386 623 387 352 141 264 113 970 97 452
Långfristiga skulder 116 025 147 366 2 221 0 0
Kortfristiga skulder 106 835 240 839 36 857 30 642 11 665
Summa eget kapital och skulder 609 483 775 557 178 121 144 612 109 117
           
DATA PER AKTIE 2016 2015 2014 2013 2012
Resultat per aktie 30/12, SEK -0,04 0,07 0,05 -0,02 -0,09
Eget kapital per aktie, SEK 0,59 0,59 0,26 0,21 0,20
Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0 0
Börskurs 30/12, SEK 1,41 3,61 0,81 1,06 0,49
P/E tal Neg 51,6 16,2 Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut före full konvertering 1), tusen 657 155 657 155 541 234 541 234 479 837
Antal aktier vid periodens slutefter full konvertering 1), tusen 657 155 657 155 541 234 541 234 543 816
Antal aktier i snitt under periodenföre full konvertering 1), tusen 657 155 589 826 541 234 505 680 400 434

1) För att underlätta jämförelse mellan olika år har antalet aktier vid varje periods slut korrigerats för att ta hänsyn till genomförda delningar och fondemissioner.

 

NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013 2012
Justerat eget kapital (SEK) 386 623 387 352 141 264 113 970 97 452
Sysselsatt kapital 485 797 602 017 141 264 113 970 97 452
Räntebärande skulder 99 174 214 665 0 0 0
Räntabilitet på eget kapital, % Neg 15,5 0,19 Neg Neg
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg 14,3 24,80 Neg Neg
Justerat EBITDA 29 446 75 651 35 419 -110 514 -36 917
Rörelsemarginal, % Neg 12,2 21,60 Neg Neg
Nettomarginal, % Neg 10,3 21,50 Neg Neg
Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,87 1,07 1,10 0,59 0,39
Soliditet, % 63,4 49,9 79 79 89
Andel riskbärande kapital, % 63,4 49,9 79 79 89
Årets kassaflöde -39 130 -4 324 31 290 36 767 -5 391
Investeringar i fastigheter, anläggningar och inventarier -16 184 10 798 1 674 21 30
Investeringar immateriella tillgångar -2 428 0 550 0 0
Medeltal anställda 151 202 40 32 32

 

Definitioner av nyckeltal

Kapitalmått

Justerat eget kapital Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.
Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver.


Lönsamhetsmått

Räntabilitet på eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar i procent av balansomslutningen.
Nettomarginal Nettoresultat i procent av årets fakturering.


Diverse mått

Kapitalomsättningshastighet Årets nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Riskbärande kapital Justerat eget kapital plus uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutning.
Nettoskuldsättning

Kortfristig skuld plus långfristig skuld minus likvida medel.

 

APM-JUSTERAD RESULTATMÄTNING 
Justerat EBITDA (Resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar)

Företaget gjorde ett stort förvärv den 31 juli 2015, vilket genererade en stor mängd avskrivningar av immateriella tillgångar jämfört med tidigare år. På grund av detta anser vi, för att bättre förstå den löpande verksamheten och tillväxten, att det hjälper att beakta EBITDA vid jämförelser med tidigare år och andra företag.

Justerade EBITDA-siffror gäller EBITDA med justering för förändringsprogrammets effekter som en kostnad och 
effekterna av den upplösta ansvarsförbindelsen.

 

 

FEMÅRSÖVERSIKT MODERBOLAG 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 118 749 190 284 160 580 62 467 41 000
Resultat före skatt -17 207 38 543 35 070 -10 523 -41 371
Summa tillgångar 496 907 569 848 178 121 144 612 109 117
Medelantal anställda 35 40 40 32 32