RESULTATRÄKNING 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 454 933 406 325 380 349 293 094 436 607
Rörelsekostnader -444 112 -430 717 -379 760 -346 762 -459 848
Rörelseresultat 10 821 -24 392 589 -53 657 -23 241
Finansiella poster -8 346 -3 137 -1 685 -10 552 -6 724
Resultat före skatt 2 475 -27 529 -1 096 -64 209 -29 965
Inkomstskatt 1 478 12 418 -1 376 3 470 5 581
Årets resultat/
Totalresultat
3 953 -15 111 -2 472 -60 733 -24 384
           
BALANSRÄKNING 2020 2019 2018 2017 2016
Anläggningstillgångar 416 237 456 830 404 160 403 596 449 635
Omsättningstillgångar 351 007 249 047 227 502 220 671 159 848
Summa tillgångar 767 244 705 877 631 662 624 267 609 483
Eget kapital 514 559 448 854 454 796 421 179 386 623
Långfristiga skulder 65 509 76 901 67 949 87 111 116 025
Kortfristiga skulder 187 176 180 122 108 917 115 977 106 835
Summa eget kapital och skulder 767 244 705 877 631 662 624 267 609 483
           
DATA PER AKTIE 2020 2019 2018 2017 2016
Resultat per aktie 31 dec (kr) 0,01 -0,02 0,00 -0,07 -0,04
Eget kapital per aktie (kr) 0,56 0,52 0,53 0,50 0,59
Utdelning per aktie (kr) 0 0 0 0 0
Aktiekurs 31 dec (kr) 1,36 1,36 1,82 1,53 1,41
P/E-tal Neg Neg Neg Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut före full konvertering, tusen 921 776 860 024 860 024 844 914 657 155
Antal aktier vid periodens slut efter full konvertering, tusen 921 776 860 024 860 024 844 914 657 155
Antal aktier i genomsnitt under perioden före full konvertering, tusen 879 245 860 024 848 691 673 102 657 155

 

KPI 2020 2019 2018 2017 2016
Orderingång 788 353 561 940 480 284 348 918 199 858
Omsättning 454 933 406 325 380 349 293 094 436 607
Bruttomarginal 35,6 35,7 42,5 39,6 33,6
Rörelseresultat  (EBITDA)* 59 438 28 567 37 562 -14 757 25 347
Rörelsemarginal  (EBITDA) 13,10% 7,00% 9,90% -5,00% 5,80%
Rörelseresultat (EBIT) 10 821 -24 392 589 -54 764 -23 241
Rörelsemarginal  (EBIT) 2,40% Neg 0,20% Neg Neg
Periodens resultat 3 954 -15 111 -2 472 -61 846 -24 384
Nettomarginal 0,9% Neg Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital 0,80% Neg Neg Neg Neg
Soliditet 67,30% 63,40% 71,80% 67,30% 63,40%
Räntebärande skulder* 118 301 129 375 58 891 82 353 99 174
Justerade räntebärande skulder* 89 924 95 926 58 891 82 353 99 174
Räntebärande nettoskuld* 9 812 77 002 -17 716 23 422 67 531
Justerad räntebärande nettoskuld* -18 565 43 553 -17 716 23 422 67 531
(Netto) Rörelsekapital 163 831 68 925 117 478 99 527 53 013
Tillgängliga likvida medel 147 729 84 927 153 179 121 283 85 500
Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 466 -3 740 49 307 -39 250 88 418
Antal anställda 252 252 195 167 169
Genomsnittligt antal anställda (FTE) 230 202 162 154 151

 

Definitioner av nyckeltal Definition
Bruttomarginal Bruttovinst i procent av nettoomsättningen
Rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat före finansnetto och skatt
Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsättningen
Rörelseresultat (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) före nedskrivningar och avskrivningar
Nettomarginal Periodens resultat i procent av nettoomsättningen
Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av (genomsnittligt) eget kapital
Soliditet Totalt eget kapital i procent av totala tillgångar
Vinst per aktie Periodens resultat dividerat med (genomsnittligt) antal utestående aktier
Räntebärande skulder Alla räntebärande skulder (summan av balanslåneskulder, banklån och kreditfaciliteter och aktieägarlån)
Justerade räntebärande skulder Räntebärande skulder justerade för balanshyreskulder
Nettoräntebärande skuld Räntebärande skulder minus kontanter och banksaldon
Justerad nettoräntebärande skuld Räntebärande skulder justerade för balanshyreskulder minus kontanter och bankbalanser
(Netto) Rörelsekapital Återstoden av omsättningstillgångar (lager & pågående arbete, kundfordringar, andra kortfristiga tillgångar och kontanter) minus kortfristiga skulder (kundfordringar och andra kortfristiga räntefria skulder)
Tillgängliga likvida medel Likvida medel och resten av de kreditfaciliteter som ställs till förfogande för företaget
Kassaflöde från verksamheten Kassaflöde från verksamheten är det belopp som genereras av den normala affärsverksamheten baserat på den indirekta metoden.
Orderingång Summan av order under perioden
Order Mottagen order att leverera varor eller tjänster
Tilldelningsbeslut Kontrakt med uppskattad försäljningsvolym mot fasta villkor under en period utan beställningsskyldigheter
Antal anställda Antalet anställda (fast och variabelt) vid periodens slut
Genomsnittligt antal anställda (heltidsanställda) Antalet genomsnittliga heltidsanställda under en period