RESULTATRÄKNING 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 397 825 160 580 62 467 41 000 43 371
Rörelsens kostnader -349 122 -126 027 -73 123 -82 492 -95 300
Rörelseresultat 48 703 34 553 -10 656 -41 492 -51 929
Finansiella poster -1 422 517 133 121 109
Resultat före skatt 47 281 35 070 -10 523 -41 371 -51 820
Inkomstskatt -6 352 -7 776 0 -1 776 13 532
Årets resultat/Totalresultat 40 929 27 294 -10 523 -43 147 -38 288
           
BALANSRÄKNING 2015 2014 2013 2012 2011
Anläggningstillgångar 462 413 42 848 49 265 39 394 58 006
Omsättningstillgångar 313 144 135 273 95 347 69 723 70 843
Summa tillgångar 775 557 178 121 144 612 109 117 128 849
Eget kapital 387 352 141 264 113 970 97 452 113 503
Långfristiga skulder 147 366 2 221 0 0 0
Kortfristiga skulder 240 839 36 857 30 642 11 665 15 346
Summa eget kapital och skulder 775 557 178 121 144 612 109 117 128 849
           
DATA PER AKTIE 2015 2014 2013 2012 2011
Resultat per aktie 30/12, SEK 0,07 0,05 -0,02 -0,09 -0,13
Eget kapital per aktie, SEK 0,59 0,26 0,21 0,20 0,39
Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0 0
Börskurs 30/12, SEK 3,61 0,81 1,06 0,49 0,45
P/E tal 51,6 16,2 Neg Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut före full konvertering 1), tusen 657 155 541 234 541 234 479 837 287 903
Antal aktier vid periodens slutefter full konvertering 1), tusen 657 155 541 234 541 234 543 816 287 903
Antal aktier i snitt under periodenföre full konvertering 1), tusen 589 826 541 234 505 680 400 434 287 903


1) För att underlätta jämförelse mellan olika år har antalet aktier vid varje periods slut korrigerats för att ta hänsyn till genomförda delningar och fondemissioner.

 

NYCKELTAL 2015 2014 2013 2012 2011
Justerat eget kapital (SEK) 387 352 141 264 113 970 97 452 113 503
Sysselsatt kapital 602 017 141 264 113 970 97 452 113 503
Räntebärande skulder 214 665 0 0 0 0
Räntabilitet på eget kapital, % 15,5 0,19 Neg Neg Neg
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 14,3 24,80 Neg Neg Neg
Rörelsemarginal, % 12,2 21,60 Neg Neg Neg
Nettomarginal, % 10,3 21,50 Neg Neg Neg
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,07 1,10 0,59 0,39 0,32
Soliditet, % 49,9 79 79 89 88
Andel riskbärande kapital, % 49,9 79 79 89 88
Årets kassaflöde -4 324 31 290 36 767 -5 391 -35 157
Nettoskuldsättning (kr) 312 016 N/A N/A N/A N/A
Investeringar materiella anläggningstillgångar 10 798 1 674 21 30 0
Investeringar immateriella anläggningstillgångar 0 550 0 0 0
Antalet anställda medelantal 202 40 32 32 36

 

Definitioner av nyckeltal

Kapitalmått

Justerat eget kapital Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.
Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver.


Lönsamhetsmått

Räntabilitet på eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar i procent av balansomslutningen.
Nettomarginal Nettoresultat i procent av årets fakturering.


Diverse mått

Kapitalomsättningshastighet Årets nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Riskbärande kapital Justerat eget kapital plus uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutning.
Nettoskuldsättning

Kortfristig skuld plus långfristig skuld minus likvida medel.

 

FEMÅRSÖVERSIKT MODERBOLAG 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 190 284 160 580 62 467 41 000 43 371
Resultat före skatt 38 543 35 070 -10 523 -41 371 -51 820
Summa tillgångar 569 848 178 121 144 612 109 117 128 849
Medelantal anställda 40 40 32 32 36