(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

RESULTATRÄKNING 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 293 094 436 607 397 825 160 580 62 467
Rörelsens kostnader -347 869 -459 848 -349 122 -126 027 -73 123
Rörelseresultat -54 764 -23 241 48 703 34 553 -10 656
Finansiella poster -10 552 -6 724 -1 422 517 133
Resultat före skatt -65 316 -29 965 47 281 35 070 -10 523
Inkomstskatt 3 470 5 581 -6 352 -7 776 0
Årets resultat/Totalresultat -61 846 -24 384 40 929 27 294 -10 523
           
BALANSRÄKNING 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 403 596 449 635 462 413 42 798 49 265
Omsättningstillgångar 220 671 159 848 313 144 135 323 95 347
Summa tillgångar 624 267 609 483 775 557 178 121 144 612
Eget kapital 420 072 386 623 387 352 141 264 113 970
Långfristiga skulder 87 111 116 025 147 366 2 221 0
Kortfristiga skulder 117 084 106 835 240 839 36 636 30 642
Summa eget kapital och skulder 624 267 609 483 775 557 178 121 144 612
           
DATA PER AKTIE 2017 2016 2015 2014 2013
Resultat per aktie 30/12, SEK -0,07 -0,04 0,07 0,05 -0,02
Eget kapital per aktie, SEK 0,50 0,59 0,59 0,26 0,20
Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0 0
Börskurs 30/12, SEK 1,53 1,41 3,61 0,81 1,06
P/E tal Neg Neg 51,6 16,2 Neg
Antal aktier vid periodens slut före full konvertering 1), tusen 844 914 657 155 657 155 541 234 541 234
Antal aktier vid periodens slutefter full konvertering 1), tusen 844 914 657 155 657 155 541 234 541 234
Antal aktier i snitt under periodenföre full konvertering 1), tusen 673 102 657 155 589 826 541 234 505 680

1) För att underlätta jämförelse mellan olika år har antalet aktier vid varje periods slut korrigerats för att ta hänsyn till genomförda delningar och fondemissioner.

 

NYCKELTAL 2017 2016 2015 2014 2013
EBITDA -15 864 25 347 75 651 35 419 -10 514
Justerat EBITDA -15 864 29 446 75 651 35 419 -10 514
Bruttomarginal, % 39,6 33,6 41,7 49,4 43,2
Rörelsemarginal, % Neg Neg 12,2 21,6 Neg
Nettomarginal, % Neg Neg 10,3 21,5 Neg
Soliditet, % 67,3 63,4 49,9 79 79
Räntabilitet på eget kapital, % Neg Neg 15,5 21,3 Neg
Räntebärande skulder 82 353 99 174 214 665 0 0
Nettoskuld 23 422 67 531 97 301 N/A N/A
Årets kassaflöde 26 099 -39 130 -1 183 31 290 36 767
Orderingång 348 918 199 858 292 408 166 243 169 700
Medelantal anställda 154 151 178 40 32

 

Definitioner av nyckeltal

Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar i procent av årets nettoomsättning.
Nettomarginal Resultat efter skatt i procent av årets nettoomsättning.
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Riskbärande kapital Justerat eget kapital plus uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.
Nettoskuldsättning Kortfristig skuld plus långfristig skuld minus likvida medel.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar.
Justerat EBITDA Justerade EBITDA-siffror gäller EBITDA med justering för 2016. 
Följande effekter har justerats för;
- förändringsprogram -16 025
- tilläggsköpeskilling   11 926

 

FEMÅRSÖVERSIKT MODERBOLAG 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 6 276 118 749 190 284 160 580 62 467
Resultat före skatt -14 422 -17 207 38 543 35 070 -10 523
Summa tillgångar 502 766 496 907 569 848 178 121 144 612
Medelantal anställda 1 35 40 40 32